รายชื่อนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา

ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคปกติ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 (กศ.บป.)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (กศ.บป.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ภาคปกติ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (กศ.บป.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคปกติ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 (กศ.บป.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 (ภาคปกติ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (กศ.บป.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ภาคปกติ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (กศ.บป.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ภาคปกติ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  (ภาคปกติ 55)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558  
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558   (ภาคปกติ 56 57 58)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558   (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558   (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558   (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558   (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558   (ภาคปกติ รหัส 55 54)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557   (ภาคปกติ รหัส 57)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557   (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557   (ภาคปกติ)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556   (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556   (กศ.บป.)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556  (ภาคปกติ)
adobe