401

 • ส่งผลการศึกษา
 • ใบรายงานผลการศึกษาแบบสำเร็จและแบบไม่สำเร็จ
 • ใบปริญญาบัตร
 • ใบรับรองคุณวุฒิ
 • ตรวจสอบวุฒิการศึกษา(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
 • ขอปรับระดับผลการการเรียน
 • แก้ไขกลุ่มรายวิชา

045-352-000 ต่อ 1113 หรือ 2096

 • โอนผลการเรียน
 • จองรายวิชา

045-352-000 ต่อ 1111

200

 • หลักสูตรการศึกษา
 • เทียบรายวิชา
 • เปิดหมู่เรียนพิเศษ
 • ขอจองรายวิชาเรียนเพิ่ม(กรณี Section เต็ม)

045-352-000 ต่อ 1114

ติดต่อเรา

00025

ช่องทางที่ 1   ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 045-352-000 ต่อหน่วยงานที่ต้องการ

                     1. งานบริหารงานทั่วไป ต่อ 1141, 1140

                     2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน ต่อ 1143, 1142, 5602

                     3. งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา  5601, 1144 หรือ 1147

                     4. งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

                                 เรื่อง ลงทะเบียนเรียน การจองรายวิชา การโอนผลการเรียน ต่อ 5600 หรือ 1145

                                 เรื่อง ผลการเรียน ส่งเกรด ใบรายงานผลการเรียน ใบปริญญาบัตร ต่อ 1145 หรือ 1146

ช่องทางที่ 2  ติดต่อผ่าน facebook คลิก

ช่องทางที่ 3  ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ไทย ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

300

 • รับสมัครเข้าศึกษา
 • ทะเบียนนักศึกษา
 • ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา
 • รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • ลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 • ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำหน้า

โทร 045-352-000 ต่อ 1112 หรือ 1038

จรรยาบรรณ

garuda3

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง แนวปฏิบัติจรรยาบรรณของบุคลากร   พ.ศ.๒๕๕๖

--------------------------

         เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของสำนักมีความประพฤติดี  สำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับ   ทุกฝ่าย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเพื่อความมีคุณธรรมและจริยธรรม อันยังจะผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา  และยกย่องของบุคลากรทั่วไป  ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำนัก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๕๖  สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในสำนัก ดังนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ ประพฤติตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดี  ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ ๒ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ

ข้อ ๓ เอาใจใส่  ห่วงใย  อาทรเกื้อกูลต่อผู้อื่น

ข้อ ๔ เป็นผู้มีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อ ๕ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ข้อ ๖ พึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพ

ข้อ ๗ มีความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้อ ๘ เป็นแบบอย่างที่ดีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ข้อ ๙ มีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๐ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ ศึกษาและปฏิบัติตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และนโยบายของสำนัก

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข้อ ๓ ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ ๔ ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ข้อ ๕ ติดตามความก้าวหน้า หมั่นพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสำนัก

ข้อ ๖ ส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของสำนัก ไม่พึงให้ชื่อและทรัพยากรสำนักเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ

ข้อ ๗ เสนอแนะ มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนาสำนักด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข้อ ๘ ใช้ทรัพย์สินของสำนักอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ข้อ ๙ ดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของสำนักให้เปรียบเสมือนผลประโยชน์ของตน

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักศึกษาและผู้รับบริการ  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ พึงเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อ ๒ พึงปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ข้อ ๓ ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาในเรื่องการแต่งกาย การพูดและการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ

ข้อ ๔ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานที่เป็นของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของร่วมกันมาเป็นเจ้าของ

ข้อ ๕ ส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นบุคลากรของสำนัก

ข้อ ๖ ส่งเสริมความก้าวหน้าซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลและความเอื้ออาทร

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และบทบาทตามหน้าที่การงาน

ข้อ ๘ มีความเป็นกัลยาณมิตร  เมตตา ให้อภัย เอาใจใส ให้กำลังใจแก่นักศึกษาและบุคลากรของสำนัก

ข้อ ๙ พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ข้อ ๑๐ ให้เกียรติ ให้ความนับถือเพื่อนร่วมงาน

ข้อ ๑๑ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในทางสร้างสรรค์

ข้อ ๑๒ รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ

ข้อ ๑๓ ยกย่องและนับถือผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมอาชีพทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถและประพฤติดี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและการปฏิบัติงาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ เปิดใจกว้างเพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตนเองอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ  พร้อมทั้ง ติดตามวิทยาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

ข้อ ๒ จัดทำแผนบริหารการปฏิบัติงานและแจ้งให้นักศึกษาทราบได้ตลอด

ข้อ ๓ พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัย  แล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อ ๔ มีน้ำใจในการให้บริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

บทลงโทษ  มีดังนี้

ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ ๑ ในกรณีที่เป็นความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกให้ทำการตักเตือน

ข้อ ๒ หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแล้ว ตามข้อ ๑) ให้ออกคำสั่งดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง ตามข้อ ๒) ให้ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือและเก็บรวบรวมไว้กับทะเบียนประวัติประจำตัวบุคลากร

ข้อ ๔ ในกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ที่เป็นความผิดทางวินัยด้วยให้ดำเนินการทางวินัยในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น

          จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

อ่านประกาศเพิ่มเติม...คลิก