ปฎิทินการเรียนการสอน เฉพาะ ภาคปกติ (ฉบับแก้ไข) 5 ก.พ. 2557

 
ปฎิทินการเรียนการสอน เฉพาะ ภาคปกติ (ฉบับแก้ไข)
ภาคการศึกษาที่ 2/56
เนื่องมหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอน 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ และวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อ่านประกาศ
ปรับปรุง 2 กุมภาพันธ์ 2557  ปฏิทิน คลิก ตารางวันหยุด คลิก