ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง  ลว.   ไฟล์

 

   

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ไวนิล ขนาด 2.9x8 เมตร พร้อมติดตั้ง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 800 แกรม และอื่นๆ

จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 และอื่นๆ

จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด A4

แบบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปี 2561 รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Toner HP Laserjet CE 285A และอื่นๆ

จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ปกสี 29 หน้า 

ปก 4 สี ทั้งหมด เล่มยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ไวนิล ขนาด 2.9x8 เมตร พร้อมติดตั้ง 

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 และอื่นๆ

จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอื่นๆ กรรไกรขนาด 10 นิ้ว KTV และอื่นๆ

จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับเช็คเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า FS 1035

ประจำงานบริหารทั่วไป 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป สมุดรายวิชาขนาด 26*18.7 cm เนื้อ 20 หน้า

กระดาษปอนด์ขาวพิมพ์ 1 สี ปกการ์ดขาว 180 g พิมพ์ 1 สี จำนวน 3000 เล่ม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5 ก.พ. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์เอกสารประกอบการอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา จำนวน 2 รายการ

 15 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา กศ.บป.

ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมในการจัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

 30 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หลักสูตาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับอาจารย์ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลื้อง จำนวน 12 รายการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารประจำงานทะเบียน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปรกรณ์ เครื่อง INdoor floor standing singnage

display ขนาดความกว้างหน้าจอ 43 หน้าจอสัมผัส Touch Screen CPU Core 15

RAM 4 GB HDD 500 GB ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 30 พ.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร จำนวน 7 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปรกรณ์จัดทำเอกสารการประชุมบริหาร

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน BB4C มี ท้าวแขน หนังเทียมสีดำ 

จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน BB4C มีท้าวแขนหนังเทียมสีดำ 

จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2560 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดประชุมการจัดทำงบประมาณการเงิน

จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการจัดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 รายการ

 27 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำงานหลักสูตรและแผนการเรียนและ

งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 มิ.ย. 61  คลิก
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมชุด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับนักศึกษารอบที่ 5

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 29 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอื่นๆ โต๊ะอเนกประสงค์ 

ขนาด 180*60*75 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 29 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เบิกค่าวัสดุประจำสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

 27 มิ.ย. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห่อ HP รุ่น Pavilion

24-RO14D จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบสัมภาษณ์พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 76 ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา จำนวน 4,540 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารภาระงานหลักเกณฑ์และวิธีคิดภาระงานของ

ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

โดยเฉพาะเจาะจง

 26 ก.ค. 61  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดประชุมภาระงานและ

วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ก.ค. 61  คลิก

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

>> 

   
>>     

แจกแจงงบประมาณการซื้อ-จ้าง พัสดุตามโครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานฯ  (20 ธ.ค. 60) คลิก