รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 25 พ.ย. 2559

CON251159

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อครุศาตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาตรบัณฑิต download

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  วันที่ 30 พ.ย. 2559  ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ส่งรูปถ่ายสีชุดครุย 2 นิ้ว 1 รูป ภายในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559 (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา) ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ วันที่ 13 มกราคม 2560    ** นักศึกษาต้องติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง หรือ บิดามารดา เท่านั้น**       
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ** กรณี ผู้ปกครองรับเอกสารแทน ต้องนำบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ฉบับจริงเท่านั้น)**

สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน