ข้อมูลสถิตินักศึกษา

 
 • สถิตินักศึกษา ปี พ.ศ. 2555
 
 • สถิตินักศึกษา ปี พ.ศ. 2556
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2557 ภาคปกติ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียนและลูกหนี้)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2557 กศ.บป.  (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียนและลูกหนี้)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2558 ภาคปกติ  (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียนและลูกหนี้)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2558 กศ.บป.  (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียนและลูกหนี้) 
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2558 ภาคปกติ  (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียนและลูกหนี้)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2559 กศ.บป.  (เฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียนและลูกหนี้)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2559 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 12 ก.ย. 2559)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2559 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 4 ต.ค. 2559)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2559 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 23 พ.ย. 2559)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2559 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 06 ก.พ. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2559 กศ.บป.  (สรุป ณ วันที่ 2 พ.ค. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2559 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 18 พ.ค. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 3 / 2559  กศ.บป  (สรุป ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ลาออก ปีการศึกษา 2555 - 2559 ภาคปกติ  (รายงาน ณ วันที่ 1 มิ.ย. 60)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2560 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 7 ก.ค. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2560 ภาคปกติ  (สรุป ณ วันที่ 20 ก.ย. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2560 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่ 20 ก.ย. 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2560 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2560)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2560 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่ 11 มกราคม 2561)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2560 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2560 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  13 มีนาคม 2561)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2561 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  21 สิงหาคม 2561)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2561 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2561 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2561 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2561 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  27 มีนาคม 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2561 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  4 มิถุนายน 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2562 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  31  ก.ค. 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2562 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  22 ตุลาคม 2562)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2562 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  2 มกราคม 2563)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2562 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2562 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2563 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  17 กรกฏาคม 2563)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2563 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  17 กรกฏาคม 2563)         
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2563 ภาคปกติ (สรุป ณ วันที่  8 มกราคม 2564)
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2563 กศ.บป. (สรุป ณ วันที่  8 มกราคม 2564 )
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2564 ภาคปกติ(สรุป ณ วันที่  11 สิงหาคม 2564 )
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2564 ภาคปกติ(สรุป ณ วันที่  13 มกราคม 2565 )
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2565 ภาคปกติ(สรุป ณ วันที่  12 กรกฏาคม 2565 )
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2565 ภาคปกติ(สรุป ณ วันที่  14 ธันวาคม 2565 )
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 1 / 2566 ภาคปกติ, กศ.บป.  (สรุป ณ วันที่  3 ตุลาคม 2566 )
 
 • สถิตินักศึกษา ภาคการศึกษา 2 / 2566 ภาคปกติ, กศ.บป.  (สรุป ณ วันที่  6 ธันวาคม 2566 )