สมัครนักศึกษาใหม่ กศ.บป. ปีการศึกษา 2561

ห้องสอบ กศ.บป. 2561 

สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 20 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

แผนผังมหาวิทยาลัยฯ

สาขาวิชา  ห้องสอบ          
 สาขาวิชาภาษาไทย  HU 501
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                     HU 503
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  HU 504
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  HU 506
 สาขาวิชาการบัญชี  HU 601
 สาขาวิชาการตลาด  HU 607
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  HU 604
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  HU 605
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  HU 601
 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  HU 406
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  HU 406
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  HU 406
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  HU 405
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  HU 404