ติดต่อเรา

00025

ช่องทางที่ 1   ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 045-352-000 ต่อหน่วยงานที่ต้องการ

                     1. งานบริหารงานทั่วไป ต่อ 1141, 1140

                     2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน ต่อ 1143, 1142, 5602

                     3. งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา  5601, 1144 หรือ 1147

                     4. งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

                                 เรื่อง ลงทะเบียนเรียน การจองรายวิชา การโอนผลการเรียน ต่อ 5600 หรือ 1145

                                 เรื่อง ผลการเรียน ส่งเกรด ใบรายงานผลการเรียน ใบปริญญาบัตร ต่อ 1145 หรือ 1146

ช่องทางที่ 2  ติดต่อผ่าน facebook คลิก

ช่องทางที่ 3  ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ไทย ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000