แนวปฏิบัติการยื่นขอสำเร็การศึกษา

 

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

 ภาคการศึกษาที่ 3/2566  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 3 ม.ค. 67  
 ภาคการศึกษาที่ 2/2566  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 18 ส.ค. 66  download
 ภาคการศึกษาที่ 1/2566  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 27 เม.ย. 66  download 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2565  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 14 มี.ค. 66  download
 ภาคการศึกษาที่ 2/2565  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 12 ม.ค. 66  download 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2565  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว.  6 มิ.ย. 65  download
 ภาคการศึกษาที่ 3/2564  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 22 เม.ย. 65  download 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2564  ภาคปกติ และ กศ.บป.  ลว. 25 ส.ค. 64  download
 ภาคการศึกษาที่ 1/2564  ภาคปกติ  ลว. 14 พ.ค. 64  download 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2564  กศ.บป.  ลว. 20 มิ.ย. 64  download

---------------

   
การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ครบกำหนดเวลาการศึกษาฯ พ.ศ.2565  download